Krótki opis projektu

TŁO PROJEKTU

W województwie pomorskim ponad połowa MMSP nie posiada strategii rozwoju, także nieformalnej, a ich działalność oparta jest na reagowaniu na sygnały rynkowe ad hoc, w oparciu o doświadczenia czy intuicję kadry zarządzającej

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

      Przygotowanie do wdrożenia i przyjęcie do realizacji Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa w 132 MMSP (38  mikro, 76 małych, 18 średnich) z województwa pomorskiego, poprzez:

-         przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych 132 MMSP

-         monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwojowych dla 132 MMSP oraz identyfikacja minimalnych parametrów usług i identyfikacja potencjalnych dostawców usług

-         przeprowadzenie ewentualnych działań interwencyjnych zmierzających do zniwelowania zidentyfikowanych luk w dostępności usług rozwojowych dla przedsiębiorstwa

 

      Upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych problemach pomorskich MMSP wśród min. 130 przedstawicieli: MMSP, instytucji otoczenia społecznego, przy wykorzystaniu zagregowanych analiz potrzeb rozwojowych, analizy dostępności usług w RUR i poza RUR

 

GRUPA DOCELOWA: 132 MMSP i ich 188 pracowników (81 K, 107 M)

 

ZADANIA W PROJEKCIE

      Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
      Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwojowych MMSP
      Agregacja zidentyfikowanych potrzeb i opracowanie analizy faktycznej dostępności usług w regionie
      Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach